JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Apicultura

18/06/2018 - Ajuts al sector apícola per a la pol·linització

Veure més informació:

Termini de sol·licitud fins el 27 de juny de 2018 (inclòs

 

RESOLUCIÓ ARP/1207/2018, de 4 de juny, per la qual es convoquen els ajuts al sector apícola per pol·linització per a l'any 2018 (ref. BDNS 402938).

ORDRE ARP/167/2017, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector apícola per pol·linització.


Objecte

Afavorir l'increment de la pol·linització que fan les abelles mitjançant el manteniment del nombre d'arnes durant un període mínim de tres mesos abans de la data de la sol·licitud i un període mínim d'un mes després de la seva presentació.


Línies d’actuació i despeses subvencionables

Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir des del moment de la sol·licitud els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

a)     El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.

b)     Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

c)     En cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa.

d)     En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-ho als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

e)     No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi,

f)       Quan es tracti de persones físiques empresàries: estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

g)     Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre: estar inscrites en el registre corresponent.

h)      En cas de comptar amb centres laborals: complir amb la normativa de política lingüística fent constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

i)        En el cas de línies d'ajuts en què els beneficiaris siguin fundacions: complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat.

j)        En el cas de línies d'ajuts en què la persona beneficiària sigui una associació o una fundació: tenir els estatuts de l'entitat adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

k)      En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques: aquesta no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

l)        En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

m)    Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 3 de l‘ordre.

Més informació a l'enllaç de sota.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat